tuʻutuʻuni ki he totonu fakafoʻituituí

Tuʻutuʻuni ki he totonu fakafoʻituituí (Tuʻutuʻuni Totonu Fakatāutahá) ki he stonesaudio.nl

1) Fakapapauʻi e Totonu Fakafoʻituituí
Ko ha ngāue mahuʻinga kiate kitautolu hono fakapapauʻi ʻoku ʻikai fakatāutaha e kau ʻaʻahi ki he stonesaudio.nl. Ko e ʻuhinga ia ʻoku tau fakamatalaʻi ai ʻi heʻetau tuʻutuʻuni totonu fakatautaha ʻa e fakamatala ʻoku tau tanaki mo e founga ʻoku tau fakaʻaongaʻi ai ʻa e fakamatala ko ʻeni.

2) Fakangofua
ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e fakamatala mo e ngaahi ngāue ʻi he stonesaudio.nl, ʻokú ke loto fiemālie ki heʻetau tuʻutuʻuni totonu fakatāutahá mo e ngaahi tuʻunga kuo tau fakakau aí.

3) Fehuʻi ange
Kapau ʻokú ke fie maʻu ha fakamatala lahi ange, pe ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e tuʻutuʻuni totonu fakatāutaha ʻo e stonesaudio.nl kae tautautefito ki he stonesaudio.nl, te ke lava ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻo fakafou ʻi he info@stonesaudio.nl

4) Vakaiʻi ʻo e tokotaha ʻaʻahi behaviour
ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he stonesaudio.nl ʻa e ngaahi founga kehekehe ke muimuiʻi pe ko hai ʻoku ʻaʻahi ki he uepisaiti, anga e tōʻonga ʻa e tokotaha ʻaʻahi ko ʻení ʻi he uepisaití mo e ngaahi peesi ʻoku ʻaʻahi ki aí. Ko ha founga angamaheni ia ʻo e ngaue ki he ngaahi uepisaiti he ʻoku ne ʻomi ha fakamatala ʻoku tokoni ki he tuʻunga lelei ʻo e aʻusia ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi.. Ko e fakamatala ʻoku tau ʻomí, ʻo fakafou ʻi he cookies, lesisita, kau ai ʻa e ngaahi tuʻasila IP, ʻa e faʻahinga browser mo e ngaahi peesi ne ʻaʻahi ki ai.

ʻOku mau toe vakaiʻi foki ʻa e feituʻu ʻoku fuofua ʻaʻahi ki ai ʻa e kau ʻaʻahi ki he uepisaiti pea mei he peesi ʻoku nau kamata mei ai. ʻOku mau tauhi fakapulipuli pē ʻa e fakamatalá ni pea ʻoku ʻikai fehokotaki ia mo ha fakamatala fakatāutaha kehe, fakamatala ʻoku ʻoatu ʻi he ngaahi uepisaití.

5) Fakaʻaongaʻi ʻo e cookies
stonesaudio.nl tuku e pisikete ki he kau ʻaʻahí. ʻOku mau fai ʻeni ke tānaki ha fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi peesi ʻoku ʻaʻahi ki ai e kau fakaʻaongaʻí ʻi heʻemau uepisaití, ke muimuiʻi pe ʻoku tuʻo fiha e foki mai ʻa e kau ʻaʻahi ʻo sio pe ko e fe ʻa e ngaahi peesi ʻoku lelei ʻi he uepisaiti. ʻOku mau toe muimuiʻi foki mo e fakamatala ʻoku vahevahe ʻe he browser.

6) Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e cookies
Te ke lava ʻo fili ke toʻo ʻa e cookies. ʻOkú ke fai ʻeni ʻaki haʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi faingamālie ʻo hoʻo browser. Te ke lava ʻo maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e ngaahi meʻa ko ʻeni ke fili mei aí ʻi he uepisaiti ʻa hoʻo browser provider.

7) Cookies faʻahi tolú
ʻOku malava ke hoko ʻa e faʻahi hono tolú, hangē ko e Google, tuʻuaki ʻi heʻetau uepisaití pe ʻoku tau fakaʻaongaʻi ha ngāue tokoni ʻe taha. Koeʻuhí ko e taumuʻa ko ʻení, ʻoku faʻa faʻa tuku ai ʻe he faʻahi hono tolú ni ʻa e cookies. He ʻikai lava ke tākiekina ʻa e cookies ko ʻení ʻe he stonesaudio.nl.

8) Ko ʻetau advertisers
ʻOku tuʻuaki ʻe ha ngaahi faʻahi lahi ʻa e stonesaudio.nl, ʻa ia ʻoku nau faʻo kotoa ʻenau cookies.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he advertisers ko ʻeni ʻa e tekinolosia ki heʻenau ngaahi tuʻuaki mo e ngaahi fehokotakiʻanga ʻi heʻenau ngaahi tuʻuaki ʻoku fakatokangaʻi fakahangatonu ʻe hoʻo browser. ʻI he ngaahi meʻa kehe, ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e fakalangilangi fakahangatonu ʻo e ngaahi tuʻasila IP naʻe ʻave fakahangatonu ki he advertiser.

ʻIkai ngata aí, ko e cookies ko e, Javascript pea mahalo mo e ngaahi maama Uepi ʻoku fakaʻaongaʻi ke vakaiʻi ʻaki e ola lelei ʻo e ngaahi tuʻuaki ʻo e ngaahi faʻahi ko ʻeni. stonesaudio.nl ʻikai ke ne takiekina pe puleʻi ʻa e cookies, ʻa e javascript mo e ngaahi maama Uepi ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe heʻetau advertisers.

ʻOku maʻu ʻe he ngaahi faʻahi kotoa ko ʻeni haʻanau tuʻutuʻuni totonu fakatautaha pea fakaʻaongaʻi ʻa e tuʻutuʻuni totonu fakatautaha ko ʻeni ki hono fakaʻaongaʻi ʻo ʻenau uepisaiti mo e ngaahi tokoni ʻoku fekauʻaki mo ia.. ʻE lava ke maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e founga ʻoku fehangahangai ai ʻa e ngaahi faʻahi ko ʻeni mo e totonu fakafoʻituitui ʻi he ngaahi uepisaiti ʻa e ngaahi faʻahi ko ʻeni..

9) Tuʻutuʻuni totonu fakatautaha ʻo e advertisers/faʻahi hono tolu
Ke maʻu ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e tuʻutuʻuni totonu fakatautaha ʻa ʻetau advertisers mo e faʻahi hono tolu ʻoku fekauʻaki mo e uepisaiti ko ʻeni, te ke lava ʻo hū ki he ngaahi uepisaiti ʻa e ngaahi faʻahi takitaha ko ʻení. stonesaudio.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van stonesaudio.nl.

10) DART-cookie van Google
Het gebruik van een DART-cookie door Google, ʻai ke lava ʻo huluʻi ha ngaahi tuʻuaki ʻi heʻetau uepisaiti. ʻIkai ngata ai, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e cookie ko ʻeni ke ʻasi ai ha ngaahi tuʻuaki ʻi he ngaahi uepisaiti kehe. Te ke lava ʻo fili ke ʻoua naʻá ke toe fakaʻaongaʻi ʻa e Cookie. Te ke lava ʻo fai ʻeni ʻaki haʻo hū ki he uepisaiti ko ʻení: NGAHAU