ਬਹੁਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਰੱਕ ਨੇ ਐਪ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਭੀੜ ਲਈ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ

Translating…

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ