സ്വകാര്യതാ നയം

സ്വകാര്യതാ നയം (സ്വകാര്യതാനയം) stonesaudio.nl എന്നതിനായി

1) സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നു
stonesaudio.nl-ലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന കടമയാണ്. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op stonesaudio.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van stonesaudio.nl en specifiek stonesaudio.nl, kun u ons benaderen via info@stonesaudio.nl

4) Monitoren gedrag bezoeker
stonesaudio.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

സന്ദർശകർ ആദ്യം വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതും ഏത് പേജിൽ നിന്നാണ് അവർ പോകുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ അജ്ഞാതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ.

5) കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം
stonesaudio.nl സന്ദർശകർക്കൊപ്പം കുക്കികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോക്താക്കൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പേജുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, സന്ദർശകർ എത്ര തവണ മടങ്ങിവരുന്നു എന്നതിന്റെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ പേജുകളാണ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നതിനും. ബ്രൗസർ പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു.

6) കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ദാതാവിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഈ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

7) മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ
മൂന്നാം കക്ഷികളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഗൂഗിൾ പോലെ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ മൂന്നാം കക്ഷികൾ ഇതിനായി കുക്കികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. Deze cookies zijn niet door stonesaudio.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders
Op stonesaudio.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, ഈ പാർട്ടികളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ javascript ഉം ഒരുപക്ഷേ വെബ് ബീക്കണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. stonesaudio.nl-ന് കുക്കികളിൽ സ്വാധീനമോ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ പരസ്യദാതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും വെബ് ബീക്കണുകളും.

ഈ കക്ഷികൾക്കെല്ലാം അവരുടേതായ സ്വകാര്യതാ നയമുണ്ട് കൂടാതെ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ കക്ഷികൾ എങ്ങനെ സ്വകാര്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ കക്ഷികളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

9) പരസ്യദാതാക്കളുടെ/മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ സ്വകാര്യതാ നയം
ഈ വെബ്‌സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പരസ്യദാതാക്കളുടെയും മൂന്നാം കക്ഷികളുടെയും സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ദയവായി സന്ദർശിക്കുക. ഈ കുക്കികളെയും മൂന്നാം കക്ഷികൾ സ്ഥാപിച്ച കുക്കികളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തെയും Stonesaudio.nl-ന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ കുക്കികൾ stonesaudio.nl-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്.

10) Google-ൽ നിന്നുള്ള DART കുക്കി
ഒരു DART കുക്കിയുടെ Google-ന്റെ ഉപയോഗം, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie. ഇനിപ്പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും: അസ്ത്രം