کلاس بهداشت منسوخ شده است ، بنابراین لسبی می خواهد آن را برطرف کند

Translating…

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು