سام آلتمن از اولین برنامه دوستیابی Curtn از اولین فیلمبرداری پشتیبانی کرد

Translating…

Lire la suite