polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd (Polisi Preifatrwydd) ar gyfer stonesaudio.nl

1) Yn Diogelu Preifatrwydd
Mae sicrhau preifatrwydd ymwelwyr stonesaudio.nl yn dasg bwysig i ni. Dyna pam rydyn ni'n disgrifio yn ein polisi preifatrwydd pa wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu a sut rydyn ni'n defnyddio'r wybodaeth hon.

2) Caniatâd
Trwy ddefnyddio'r wybodaeth a'r gwasanaethau ar stonesaudio.nl, a ydych yn cytuno â’n polisi preifatrwydd a’r amodau rydym wedi’u cynnwys yma.

3) I ofyn
Os ydych am dderbyn mwy o wybodaeth, neu os oes gennych gwestiynau am bolisi preifatrwydd stonesaudio.nl ac yn benodol stonesaudio.nl, gallwch gysylltu â ni trwy info@stonesaudio.nl

4) Monitro ymddygiad ymwelwyr
Mae stonesaudio.nl yn defnyddio technegau amrywiol i gadw golwg ar bwy sy'n ymweld â'r wefan, sut mae'r ymwelydd hwn yn ymddwyn ar y wefan a pha dudalennau yr ymwelir â nhw. Mae hon yn ffordd gyffredin o weithio ar gyfer gwefannau oherwydd ei fod yn darparu gwybodaeth sy'n cyfrannu at ansawdd profiad y defnyddiwr. Mae'r wybodaeth rydym ni, trwy gwcis, Cofrestrwch, yn cynnwys cyfeiriadau IP, y math o borwr a'r tudalennau yr ymwelwyd â nhw.

Rydym hefyd yn monitro lle mae ymwelwyr yn ymweld â'r wefan gyntaf ac o ba dudalen y maent yn gadael. Rydym yn cadw'r wybodaeth hon yn ddienw ac nid yw'n gysylltiedig â gwybodaeth bersonol arall, gwybodaeth a bostiwyd ar wefannau.

5) Defnydd o gwcis
stonesaudio.nl gosod cwcis gydag ymwelwyr. Gwnawn hyn i gasglu gwybodaeth am y tudalennau y mae defnyddwyr yn ymweld â nhw ar ein gwefan, i gadw golwg ar ba mor aml y mae ymwelwyr yn dod yn ôl ac i weld pa dudalennau sy'n gwneud yn dda ar y wefan. Rydym hefyd yn cadw golwg ar ba wybodaeth y mae'r porwr yn ei rhannu.

6) Analluogi cwcis
Gallwch ddewis analluogi cwcis. Rydych chi'n gwneud hyn trwy ddefnyddio opsiynau eich porwr. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar wefan darparwr eich porwr.

7) Cwcis Trydydd Parti
Mae'n bosibl bod trydydd partïon, fel google, hysbysebu ar ein gwefan neu ein bod yn defnyddio gwasanaeth arall. Mewn rhai achosion, mae'r trydydd partïon hyn yn gosod cwcis ar gyfer hyn. Ni all stonesaudio.nl ddylanwadu ar y cwcis hyn.

8) Ein hysbysebwyr
Mae sawl parti yn hysbysebu ar stonesaudio.nl, sydd i gyd yn gosod eu cwcis eu hunain.

Mae'r hysbysebwyr hyn yn defnyddio technoleg ar gyfer eu hysbysebion a'r dolenni yn eu hysbysebion sy'n cael eu hadnabod ar unwaith gan eich porwr. Ymhlith pethau eraill, maent yn defnyddio adnabyddiaeth awtomatig o gyfeiriadau IP a anfonir yn uniongyrchol at yr hysbysebwr.

Yn ogystal, cwcis, javascript ac o bosibl we beacons a ddefnyddir i fonitro pa mor effeithiol yw ymgyrchoedd y pleidiau hyn. Nid oes gan stonesaudio.nl ddylanwad na rheolaeth dros y cwcis, y javascript a'r ffaglau gwe y mae ein hysbysebwyr yn eu defnyddio.

Mae gan yr holl bartïon hyn eu polisi preifatrwydd eu hunain ac maent yn defnyddio'r polisi preifatrwydd hwn at ddefnydd eu gwefan a'r gwasanaethau cysylltiedig. Mae rhagor o wybodaeth am sut mae’r partïon hyn yn delio â phreifatrwydd ar gael ar wefannau’r partïon hyn.

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. stonesaudio.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van stonesaudio.nl.

10) DART-cookie van Google
Het gebruik van een DART-cookie door Google, caniatáu i hysbysebion gael eu dangos ar ein gwefan. Yn ogystal, defnyddir y cwci hwn i ddangos hysbysebion ar wefannau eraill. Gallwch ddewis peidio â defnyddio'r Cwci DART mwyach. Gallwch wneud hynny trwy ymweld â'r wefan ganlynol: DART